สถิติการให้บริการประชาชนและการจัดเก็บรายได้
ปีงบประมาณ :

ดาวน์โหลดข้อมูล


ข้อมูล ณ วันที่ :
ข้อมูลปลายปีงบประมาณ :